Odstoupení od kupní smlouvy

Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat  odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty podle věty první.

   

 2. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek. V odstoupení spotřebitel uvede: 
   
  1. komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího)
  2. výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy
  3. datum a číslo objednávky
  4. zboží, kterého se odstoupení týká
  5. datum převzetí zboží
  6. číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal
  7. jméno, příjmení a adresu spotřebitele
  8. datum a podpis spotřebitele

    

 3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení na internetových stránkách prodávajícího kliknutím na následující link: Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

   

 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

   

 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně ceny za dopravu, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.

   

 6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, který je zdarma, se nepovažuje za nejlevnější způsob dodání zboží. 

   

 7. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

   

 8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

   

 9. Spotřebitel je povinen zboží vrátit tak, že ho doručí na adresu provozovny prodávajícího. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Spotřebiteli se doporučuje zboží pojistit. 

   

 10. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud spotřebitel užíval zboží nebo postupoval při koupi v rozporu se zásadami občanského práva, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení náhradu za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití, náhradu za opotřebení zboží a obohacení získané užíváním věci.